Björn Linder och Sofia Gillberg

Björn Linder och Sofia Gillberg, Vård-& Äldreförvaltningen

Sedan 2019 erbjuds cheferna på Vård- och äldreförvaltningen att gå en Ledarskapsutbildning med inriktning på hälsofrämjande ledarskap i Medarbetarcentrums regi. Hittills har 52 chefer fått möjlighet att utvecklas i sin chefsroll. 

Utbildningen ges under sex halvdagar, grupperna är strategiskt indelade så erfarenhetsutbyte mellan chefer med olika bakgrund och från förvaltningens olika verksamheter främjas. Cheferna vittnar om värdet i att få tid till reflektion och få bolla vardagliga utmaningar med kollegor inom hela förvaltningen.

”Tiden för reflektion har varit det som uppskattats mest under utbildningen” ”Kanonbra med exempel från verkligheten. Vi har lite samma problematik i alla verksamheter.” ”Vart öppna och ärliga diskussioner där man fått stöd av de andra kollegorna, vilket har gett väldigt mycket!”

Det finns flera vinster i att inspireras och lära av varandras verksamhetsområden. Avståndet mellan stuprören minskar och känslan av samhörighet ökar när man inser att man inte är ensam i sina utmaningar. Att tillsammans med kollegor också få konkreta verktyg för att möta utmaningar, bidrar förhoppningsvis till samsyn och engagemang i utvecklingen av hälsofrämjande ledarskap inom förvaltningen.

”Alla nya chefer borde få möjlighet att gå denna utbildning då den tillför många verktyg för ledarskapet. Men även för chefer som arbetat flera år är den bra för man kanske kan få bekräftelse på sitt ledarskap och som alltid lär man sig något nytt!”