Integritetspolicy

Integritetspolicy

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund hanterar personuppgifter för att kunna leverera tjänster samt utföra uppdrag som förbundets medlemskommuner bestämt. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hanteringen av hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som används i verksamheten.

Mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer, bilder, filmer och ljudupptagningar.

Vi samlar in och hanterar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra våra åtaganden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling avses alla de åtgärder som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Lagligt stöd för hantering av personuppgifter

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund får bara behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Följande rättsliga grunder är de som oftast är aktuella då kommunalförbundet behandlar personuppgifter:

  • om du har lämnat ditt samtycke (till exempel i och med att du gör en registrering eller anmälan)
  • för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller utföra något som du begär av oss (till exempel för att vi senare ska kunna teckna avtal med dig)
  • om det krävs för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse eller är en del i vårt ansvar som myndighet

Om en av kommunalförbundets leverantörer behandlar personuppgifter för att utföra en tjänst på uppdrag åt oss har förbundet ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver på vilket sätt personuppgifter får hanteras.

Offentlighetsprincipen

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att personuppgifter som kommer in till oss i princip alltid är allmänna handlingar. Vem som helst har rätt att begära ut dem och läsa dem, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter och registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part.

Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Du kan även kräva att dina personuppgifter blir raderade, under förutsättning att inte personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller om de finns i en allmän handling.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss på info@borasregionen.se 

Du kan även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Epost: dso@borasregionen.se
Magnus Blomqvist, telefon: 0709-48 78 36
Dan Bodin, telefon: 0709-48 73 31

Klagomål

Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Telefon: 08-657 61 00
Epost: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.