Det här är
Medarbetarcentrum

På uppdrag av och i samverkan med våra medlemskommuner, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo, ska Medarbetarcentrum proaktivt och som en neutral resurs verka för: 

• Medarbetarnas individuella utveckling och möjlighet till sund och frivillig personalrörlighet.
• Chefers och medarbetares utveckling att leda sig själva och genom samarbete bli ett välmående och effektivt team.

Medarbetarcentrums målsättning är att öka hälsa, trivsel och prestation hos både medarbetare och arbetsgrupper för att bidra till sunda och attraktiva arbetsplatser.

 • Att inspirera och inge mod till utveckling och förändring.
 • Att ta tillvara på allas potential.
 • Att vilja bli den bästa versionen av sig själv.
 • Tron på allas förmåga om man själv vill och tror.

Medarbetarcentrum är en aktör som agerar förebyggande och proaktivt.

 • Vi är en neutral resurs och finns på plats i alla medlemskommuner.
 • Vi är en långsiktig partner utan vinstintresse och alltid med kommunens bästa i vårt agerande.
 • Vi har ett konkurrensmässigt bra medlemspris för tilläggstjänsterna, ingen upphandling krävs.
 • Vi är lokala vilket ger närhet, tillgänglighet, kännedom om kommunernas verksamheter.
 • Vi är flexibla och möter snabbt upp kommunernas behov och önskemål.
 • Vi har relevanta och evidensbaserade verktyg och kompetenser
 • Vi ger kommunerna möjlighet till snabb rekrytering genom vår databas vid matchning.
 • Vi medverkar till att förhindra ”inlåsning” och verkar för en sund, frivillig och lönsam personalrörlighet.
 • Vi stödjer och kompetensutvecklar medarbetar- och chefs/ledarskap i syfte att skapa hälsosamma och attraktiva arbetsplatser (både på individ och gruppnivå).
 • Vi är en samverkande partner i Boråsregionen (Sjuhärad) i viktiga personalfrågor för att skapa förutsättningar att utveckla, bevara och attrahera arbetskraft/medarbetare samt för att behålla kompetensen inom regionen.

Dessa mervärden har genom åren bidragit till att vi har många nöjda medarbetare och chefer. Kommunerna har sett vår verksamhet som att man vill satsa och ge sina medarbetare det ”lilla extra” i personalvård utöver andra möjligheter och personalförmåner.

Öppenhet

Vi behandlar varandra med respekt.
Vi för fram vår åsikt och lyssnar uppmärksamt.
Vårt sätt att arbeta präglas av öppenhet, ödmjukhet och rak kommunikation.
Vi är prestigelösa och öppna för nya idéer.

Initiativtagande

Vi ser vad som behöver göras och vidtar rätt åtgärder.
Vi har mod att ifrågasätta och utmana positivt.
Vi fokuserar på lösningar och möjligheter.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för våra beslut och vårt agerande.
Vi tar ansvar för Medarbetarcentrums bästa.

Samarbetsvilliga

Vi hjälper och stödjer varandra.
Vi uppmuntrar och motiverar varandra till framgång.
Vi bygger på Medarbetarcentrums samlade kompetens.