Vår ordlista

Medarbetarcentrums A-Ö

A
Adress

Medarbetarcentrum finns vid Nybron i Simonsland, på Skaraborgsvägen 1A i Borås. Vi har kontor tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund på våning 2, ovanför Navets lokaler.

Vi arbetar även på plats i alla våra medlemskommuner och utgår från behovet vid bokade besök, möten och uppdrag.

Arbetssätt

Medarbetarcentrum har en liten och tight personalgrupp med stor kompetens. Vi har ett coachande förhållningssätt och jobbar för att skapa möjligheter för chefer och medarbetare, att se framåt och ta ansvar för sin arbetssituation, både individuellt och i grupp.

Vår värdegrund;
Öppenhet – Vi lyssnar och möter alla med respekt
Initiativtagande – Vi medvetandegör, utmanar och fokuserar på möjligheter
Ansvar – Vi agerar utifrån mål, uppdrag och uttalade behov
Samarbete – Vi ser samverkan och nätverk som framgångsfaktorer

B
Bakgrund

Medarbetarcentrum startades november 2006 som ett av fyra delprojekt under Ökad Hälsa. Vid projekttidens slut 2008 permanentades verksamheten efter att ha utvärderats ingående. Tuija Muhonen, Professor i Arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi vid Malmö Högskola, följde Medarbetarcentrum under hela den 3-åriga projekttiden.

Claes Malmquist, Nationalekonom som bland annat skrivit böckerna Rehabiliteringens ekonomi och Hälsobokslut tillsammans med Thomas Aronsson, utvärderade Medarbetarcentrums verksamhet utifrån ett personalekonomiskt perspektiv. Verktyg från denna personalekonomiska utvärdering har utvecklats tillsammans med Claes Malmquist och används fortfarande i utvecklat format i uppföljningsarbetet, både på individuell och gruppnivå.

Vi har ända sedan starten jobbat mycket med utvärdering och utvecklat verksamheten utifrån det behov som finns i våra medlemskommuner, Basverksamheten med samtal och matchning är verksamhetens grund och finns kvar sedan starten. Vi har utvecklat våra tjänster inom ledarskapsutveckling och grupputveckling, och utgår som alltid efter behov och med grund i aktuell forskning.

C
Chefs- och ledarskapscoachning

Medarbetarcentrum erbjuder coachande samtal med inriktning på ledarskap och stöd i arbetsrollen. En plan läggs upp i överenskommelse med överordnad chef.

Coachande samtal

Vi jobbar alltid utifrån ett coachande förhållningssätt. Antal samtal och inriktning klargörs i en överenskommelse med chef.

CV för matchning

Vi jobbar alltid utifrån ett coachande förhållningssätt. Antal samtal och inriktning klargörs i en överenskommelse med chef.

D
Dags för förändring?

Har du funderingar kring ditt framtida yrkesliv? Känns detta aktuellt boka tid för ett reflekterande samtal där du kan bolla dina tankar om nuvarande arbetssituation och hur du ser på ditt framtida yrkesliv.

E
Effektiva möten

Att jobba tillsammans och mötas på arbetsplatsen ger möjligheter att öka trivsel, vi-känsla och kamratskap. Här har vi möjlighet att stämma av, få information och stöd. Genom att ha samma bild av syftet med mötet får vi förutsättningar för effektiva möten. För att möten ska bli effektiva behöver alla vara med och bidra. Hur har ni det på era möten? Är syftet och din roll tydlig?

Eget ansvar

Ibland känns det som omständigheterna styr, oftast har du själv kontroll över situationen. Du har alltid en möjlighet att välja vilken väg du ska ta, att inte välja är också ett val. Hur kan du påverka din situation? Hur vill du att din framtid ska se ut? Behöver du stöd i att klargöra dina alternativ och få stöd att komma vidare? Trivs du på din arbetsplats? Hur kan du göra för att trivas ännu bättre på din arbetsplats? Hur kan du ta ansvar för din arbetssituation?

Enkäter

Enkäter är för oss ett naturligt verktyg i arbetet med att följa upp och utvärdera vår verksamhet med syfte att skapa lärande och utveckling.

F
Feedback

Feedback leder till utveckling, något som vi tar tillvara i vår verksamhet. Hur jobbar ni med feedback på din arbetsplats?

G
GDQ

GDQ är ett av verktygen vi använder när vi arbetar med grupper för att stödja deras utveckling och bygga samarbetsvilliga och effektiva team.

Grupputveckling

Medarbetarcentrum kan vara ett stöd i arbetet med grupper på arbetsplatsen. Eftersom alla grupper är olika och har olika behov är vi flexibla och stämmer av vilken insats som kan vara aktuell innan start. Vi jobbar aktivt med uppföljning av alla våra aktiviteter och stämmer av gruppens utveckling vid våra gruppuppdrag. Vi arbetar med grupper på alla nivåer, även ledningsgrupper.

H
Handlingsplan

Att göra en handlingsplan som leder framåt i rätt riktning för att komma till sitt önskade läge är en bra investering. Ibland är det svårt att se hur det ska gå att komma framåt. Genom att sätta upp en handlingsplan kan man tydliggöra vilka steg man behöver ta och se när man faktiskt gör framsteg.

Har jag blivit matchad?

När Medarbetarcentrums personal har fått fram ditt CV i sökningen på ledig tjänst skickas en notis till din mejl samt via sms om att du har en tjänst att granska. Du har då ca 24 timmar på dig att logga in på ditt konto, läsa igenom tjänsten, ev komplettera ditt CV så det tydligt framgår att du har rätt kompetens för tjänsten samt svara om du är intresserad eller inte.

I
Inaktivt CV

Om du blir matchad men inte svarar om du är intresserad eller inte så inaktiveras ditt CV efter fyra gånger. Du behöver då kontakta Medarbetarcentrum för att kunna aktivera ditt CV igen.

J
Jobbmatchning

Skapa ett konto och registrera CV för matchning. Vi matchar alla lediga tjänster som är 6 månader eller längre från våra medlemskommuner. Vill du få hjälp med ditt CV kan du boka ett reflekterande samtal. När ditt CV är aktivt och godkänt är det med i matchningen av de lediga tjänsterna vi får in. När Medarbetarcentrums personal har fått fram ditt CV i sökningen på ledig tjänst skickas en notis till din mejl samt via sms om att du har en tjänst att granska. Du har då ca 24 timmar på dig att logga in på ditt konto, läsa igenom annonsunderlaget för tjänsten, ev komplettera ditt CV så det tydligt framgår att du har rätt kompetens för tjänsten samt svara om du är intresserad eller inte.

K
Konflikthantering

Att ha en konflikt på arbetsplatsen tar mycket energi, både för de som är i konflikt med varandra men även för övriga medarbetare på arbetsplatsen. Ibland behöver konflikten lyftas utanför arbetsgruppen och hitta verktyg för att lösa den på ett hållbart sätt. Vi har verktygen för att hjälpa dig – har du modet att lösa det?

Kostnadsfritt

Reflekterande samtal och matchning är kostnadsfria tjänster för dig som är tillsvidareanställd inom våra medlemskommuner.

L
Ledarskapsutbildning

Medarbetarcentrums ledarskapsutbildning varvar teori med praktiska övningar, diskussioner och individuell coachning. Vi använder det forskningsbaserade verktyget som en bas i utbildningen, vilket ger en bra grund för reflektion, feedback och coachning i det egna ledarskapet. Utbildningen pågår under ca 9 månader med kunskapsdagar, individuell coachning och feedback på det egna ledarskapet.

M
Medlemskommuner

Borås Stad, Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun är fyra kommuner som väljer att satsa på sin personal och erbjuder möjlighet till utveckling både på individuell och gruppnivå. Sedan starten har vi över 1000 medarbetare som återkopplat till oss att de fått en positiv och hållbar förändring genom stöd från oss. Har du fått en förändring men glömt att återkoppla till oss? Förutom att vi kan få en feedback på hur just din yrkesväg har utvecklats vill vi även stämma av hur du vill att vi hanterar dina uppgifter.

N
Neutral part

Medarbetarcentrum är en neutral part och en fristående verksamhet under Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. Vi arbetar på uppdrag och utifrån de behov och önskemål som finns i våra medlemskommuner. Vi förhållningssätt är objektivt och opartiskt.

O
Omställningsuppdrag

Ibland behövs stöd för att lämna sitt uppdrag eller yrke på ett bra sätt, att fokusera framåt och se vilka möjligheter som kan finnas. Vi jobbar med omställning för både chefer och medarbetare.

P
Personuppgifter

Personuppgifter som lämnats till Medarbetarcentrum hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och under den period som åtgår för stöd i hela ärendeprocessen, statistik, uppföljning samt maximalt tre år därutöver. Om önskemål om att radera personuppgifter finns så kontakta Medarbetarcentrum. Läs mer om våra villkor här.

Positiva exempel

Det är alltid lika roligt att få återkoppling om positiva förändringar. Har du fått en förändring men glömt att återkoppla till oss gör gärna det?

Q
Quiz och Qigong

Quiz och Qigong är inte något som vi på Medarbetarcentrum erbjuder, men det kan vara bra aktiviteter om ni vill göra något tillsammans i personalgruppen på er arbetsplats. Kanske finns det en aktiv personalklubb i din kommun som erbjuder aktiviteter av olika slag.

R
Referenser

På vår hemsida har vi lagt in referenser och här kan du läsa mer om hur några av medarbetare, chefer och grupper har återkopplat till oss. Se våra referenser här.

Reflekterande samtal

Under 1-2 reflekterande samtal får du möjlighet att diskutera och reflektera över din nuvarande arbetssituation, hur du kan gå vidare i ditt arbetsliv och vad som kan bli nästa steg. Du kan också få hjälp med att registrera ett CV för matchning i Medarbetarcentrums databas. Samtalen är kostnadsfria och du behöver inte gå via din chef utan kan själv ta kontakt med Medarbetarcentrums personal och boka tid.

S
Sekretess

Vi som jobbar på Medarbetarcentrum har självklart tystnadsplikt och jobbar under sekretess.

T
Tystnadsplikt

Vi som jobbar på Medarbetarcentrum har självklart tystnadsplikt och jobbar under sekretess.

U
Uppföljning

Vi jobbar aktivt med uppföljning och utveckling och följer upp vår verksamhet på individ och gruppnivå både genom personlig kontakt, mejl och enkäter.

V
Varför blir jag inte matchad?

När Medarbetarcentrum matchar CV mot lediga tjänster görs första sökningen på fältet för ”Önskade tjänster”. Var därför noga med att skriva tjänstetitlar på de yrken du är intresserad att bli matchad mot. Det är också viktigt att du har kompetens för de yrkestitlar du söker och att det framgår i ditt CV. Om du vill ha hjälp med ditt CV så hör av dig till din handläggare.

Varför är mitt CV inte godkänt?

Har du registrerat ett CV för matchning behöver du klicka på ”Begär granskning” för att skicka över det till Medarbetarcentrums handläggare som tittar igenom det innan det godkänns för matchning. Har du haft ditt CV inaktivt en tid eller inte svarat på de senaste fyra tjänsterna du matchats mot? I så fall behöver du kontakta din handläggare för att aktivera ditt CV igen.

Vilande CV?

Om du får en förändring eller av annan anledning inte är aktuell för matchning kan du lägga ditt CV inaktivt. Kontakta din handläggare eller mejla oss så hjälper vi dig. När du sedan vill aktivera ditt CV igen så tittar du igenom dina uppgifter och ditt CV samt kompletterar eller uppdaterar om det behövs och klickar på ”Begär granskning” så skickas det över till oss och vi kan godkänna det för matchning igen.

Vår värdegrund

Öppenhet – Vi lyssnar och möter alla med respekt
Initiativtagande – Vi medvetandegör, utmanar och fokuserar på möjligheter
Ansvar – Vi agerar utifrån mål, uppdrag och uttalade behov
Samarbete – Vi ser samverkan och nätverk som framgångsfaktorer

W
Webbsida

Du hittar oss på www.medarbetarcentrum.se.

X
X-tra bra erbjudande på kvalitet

Vi jobbar aktivt med att erbjuda kvalitet. Innan uppdrag stämmer vi av vad uppdraget innebär, förväntningar och utmaningar. Hållbara arbetsmetoder, verktyg som ger stöd och förutsättningar för ledare och medarbetare att utvecklas är viktiga faktorer.

Y
Yrkesdrömmar och drömyrken

Vad har du för tankar om ditt yrkesliv? Är du på rätt plats? Vad drömmer du om att kunna jobba med? Har du funderingar på att studera? Känns det aktuellt boka ett reflekterande samtal.

Z
Zappa

På samma sätt som man zappar mellan olika tv-kanaler för att hitta något man är intresserad av att se kan man sätta sig in lite kort i vad olika yrken innebär. När du hittar ett yrkesområde som tilltalar dig så sök mer information – Vad finns det för närliggande yrken? Är det ett yrkesområde med goda möjligheter till jobb i framtiden? Vad krävs för utbildning? Är jag beredd att studera? Vill du bolla dina tankar med någon av oss på Medarbetarcentrum så boka en tid för samtal.

Å
Årets utvecklingsmöjlighet för dig som chef och ledare

Vår ledarskapsutbildning Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap, HEL, startar med en introduktionsdag i maj och pågår sedan ca: 9 månader. 8 utbildningsdagar varvas med individuell coachning och reflektion. Du har även möjlighet att jobba med din arbetsgrupp parallellt med utbildningen. Vi utgår ifrån aktuell ledarskapsforskning och forskningsbaserade verktyg.

Ä
Äntligen! Är det dags för förändring för dig eller din arbetsplats?

Ta kontakt med oss redan idag, så har du tagit ett första steg mot förändring. Du har ansvaret för ditt arbetsliv och de beslut du tar. Vi kan vara ett stöd i reflekterande samtal och coachning.

Ö
Önskad arbetstid

Under Önskad Arbetstid anger du vilka tider på dygnet du vill jobba, dag, kväll, natt och helg.

Önskade tjänster i mitt CV

Det är viktigt att du skriver tjänstetitlar under ”Önskade tjänster”, efter som det är dessa vi söker på när vi matchar. Sök gärna information på din kommuns hemsida för att få uppslag på vad det finns för yrkesområden och tjänstetitlar.

Önskade områden i mitt CV

Under önskade områden markerar du vilka kommuner du vill att vi matchar ditt CV mot.