Jenny Andersson, enhetschef, Sjuksköterskor Vård- och omsorgsboenden, Brämhult

Under flera års tid har sjuksköterskorna på Brämhult känt att man mer och mer hamnat i en nedåtgående spiral. Man har varit underbemannade pga hög frånvaro (sjukdom, vab) som ej ersatts. Detta har lett till att mycket har fått prioriteras bort med en inre stress som följd. Denna inre stress har yttrat sig i form av att man kommit till sitt jobb med en suck istället för med ett leende.  Mycket har hängt i luften, det har saknats tydliga rutiner vilket har lett till att alla har gjort på sitt eget sätt. Sammanhållningen i gruppen har försämrats sedan man utlokaliserats på de tre olika boendena från att ha haft en gemensam lokal.

Som relativt nytillträdd enhetschef för denna grupp insåg jag ganska snabbt att något måste göras för att bryta trenden. Jag bokade då en tid med Göran och Gerd på Medarbetarcentrum. Jag berättade min syn på problemet och vad jag ansåg behövde göras. Vi bokade en första tid där Göran och Gerd fick träffa gruppen och lyssna in vad var och en hade för åsikter kring problemet och för att få en samlad bild. Efter detta lades vi upp en plan för arbetet och har haft tre träffar under våren. Varje träff har varit på 3-4 timmar. Vi har utrett vad problemen är, vad vi har för styrkor och svagheter i gruppen samt gjort handlingsplaner för fortsatt arbete. Dessa handlingsplaner har vi arbetat med emellan träffarna. Vi har gått igenom olika sätt att kommunicera och mycket annat. Nu återstår en sista uppföljning efter sommaren.

Jag, och hela gruppen, har verkligen stärkts genom detta arbete. Gruppen har blivit så mycket mer positiv. Vi har infört gemensamt fredagsfika där vi även går laget runt och var och en får berätta ”veckans positiva händelse”. Vi har uppfört en bättre mötesstruktur, både vad gäller typ av möte, frekvens samt hur vi kommunicerar på mötena. Framför allt APT där vi blivit bättre på att räcka upp handen, lyssna på varandra och föra minnesanteckningar. Vi har börjat arbeta fram en gemensam rutinpärm för att alla ska jobba på samma sätt. Men framför allt så har gruppen blivit så harmonisk, mindre stressad, positiv och trevlig!