För chefer

Insikter och slutsatser från reflektionen används som underlag i processen med att förbättra, utveckla och utmana dig själv som chef och ledare i enlighet med önskvärda ambitioner, värden och mål. 

Möjlighet ges också att ta upp vardagliga dilemman samt hitta strategier för att hantera dessa.

Ledarutvecklingsprogram (THEL)

Mål: En ökad kunskap och trygghet i att agera i enlighet med vad relevant och modern forskning visar leder till ett Tillitsbaserat, Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap (THEL).

Programmets syfte och ambition. Du får:

  • Tid för reflektion – handling med eftertanke för lärande och utveckling.
  • Feedback på det egna ledarskapet för lärande och utveckling.
  • Individuell coaching för att stödja arbetet med att omhänderta feedback och förverkliga den egna utvecklingsplanen.
  • Tydliggöra den egna ledarskapsfilosofin, chefsrollen och strategier för att uppnå dessa.
  • Evidensbaserad kunskapstillförsel i relevanta ämnen och metoder kopplat till ledarskap och teamutveckling.
  • Ökad trygghet i och förmågan att leda medarbetare och team framgångsrikt.
  • Kollegial kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • Att under hela processen uppmuntras och utmanas att gå från tanke till handling, med små steg i taget.

Mål: Utveckla ditt ledarskap genom feedback.

Mål: Stimulans att hitta alternativa utvecklingsvägar och yrkesroll.